10

Strafferett

10

Strafferett

FORSVARER
Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg.

Vi håndterer hvert år et stort antall straffesaker. Vi har erfaring med alle typer saker, fra de minste – som kan være alvorlige nok for den som er anklaget – til de største og vanskeligste sakene. Ivaretakelse av enkeltindividers rettssikkerhet er den drivende kraft i vår advokatgjerning.

Vi gir råd og juridisk bistand helt fra starten av en etterforskning og frem til saken er avsluttet, enten ved at saken blir henlagt eller behandlet i alle rettsinstanser. Vi anbefaler våre klienter å ta kontakt så snart etterforskning er iverksatt, slik at vi kan gi råd og veiledning.

Våre advokater har lang erfaring som forsvarere og har bred prosedyreerfaring. Vi prosederer jevnlig straffesaker i tingretter og lagmannsretter over hele landet. Våre advokater har vært forsvarere i større og profilerte saker, blant annet Bjugn-saken, Alvdal-saken og Acta-saken.

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. Dette innebærer at vår bistand i slike saker i de fleste tilfeller vil være gratis for den siktede til den rettslige behandlingen er avsluttet.

For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede søke om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Ender saken din med henleggelse eller frifinnelse, bistår vi deg med å kreve erstatning for uberettiget forfølgning.

Vi bistår klienter over hele landet.