06

Bistandsadvokat

06

Bistandsadvokat

Våre advokater har jevnlig oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede som har vært utsatt for ulike straffbare handlinger.

En bistandsadvokat bistår fornærmede under etterforskningen og skal sørge for å ivareta fornærmedes interesser. Bistandsadvokaten vil normalt også være til stede i retten under hele straffesaken, og i de saker det er aktuelt fremmer og prosederer bistandsadvokaten erstatningskrav på vegne av den fornærmede.

Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i enkelte saker, blant annet saker som gjelder brudd på besøksforbud, saker om tvangsekteskap, menneskehandel, kjønnslemlestelse, mishandling i nære relasjoner, voldtekt, overgrep mot mindreårige og incest. Kostnaden dekkes da av det offentlige.

I saker som gjelder drap, herunder bildrap, og grov vold der ofret er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk karakter, vil de fornærmede eller de pårørende normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring. Lurer du på om du skal anmelde en voldtekt eller vold/mishandling fra ektefelle/samboer, har du krav på gratis rådgivning. Vi kan gi deg råd og hjelpe deg med å ta kontakt med politiet.

Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.

Våre advokater har grundig kjennskap til reglene rundt straff og straffeprosess, med særlig fokus på fornærmedes rettigheter. Vår prosedyreerfaring og kunnskap om erstatningsrett sikrer at dine rettigheter blir godt ivaretatt.