Prisliste


Prisen på advokattjenester varierer blant annet ut fra sakstype og arbeidsmengde. Utgangspunkt for vår prisfastsettelse er følgende for oppdrag som honoreres etter medgått tid:

Kategoripris eks. mvamva 25 %totalt inkl. mva
Arbeid utført av partner2 400,00600,003 000,00
Arbeid utført av advokat2 100,00525,002 625,00
Arbeid utført av advokatfullmektig1 800,00450,002 250,00
Arbeid utført av saksbehandler1 200,00300,001 500,00

Avtalt timepris oppgis i oppdragsbekreftelsen.

For bistand i straffesaker eller sivile saker hvor rettshjelp dekkes helt eller delvis av det offentlige gjelder egne satser.

I sakstyper som ikke dekkes av en offentlig rettshjelpsordning kan den enkelte oppnå dekning for hele eller deler av sine sakskostnader gjennom forsikringer med rettshjelpsdekning (kollektiv-, innboforsikringer mv.). Den enkelte bes om å ta kontakt med oss for å få avklart dette. I arbeidstvister kan man ha rett på kostnadsfri bistand fra sin fagforening etter nærmere fastsatte vilkår.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter (0,25 timer) ved hver arbeidsøkt i saken, og faktureres etter faktisk medgått tid til arbeid med saken med mindre annet er særskilt avtalt i den enkelte sak.

Det tas forbehold om at det kan kreves forskudd på hele eller deler av den forventede kostnaden ved saken før bistand ytes.

Ved tvist som vinnes i retten har man som hovedregel krav på å få dekket rimelige og nødvendige saksomkostninger dekket av motparten. Dersom motparten vinner vil motparten som hovedregel ha krav på å få dekket sine rimelige og nødvendige sakskostnader.

For enkelte oppdragstyper kan det tilbys fastpris etter følgende satser:

KategoriPris eks. mvamva 25 %totalt inkl. mva
Fremtidsfullmakt7 000,001 750,008 750,00
Utarbeidelse av testamente7 000,001 750,008 750,00
Samboeravtale7 000,001 750,008 750,00
Tap av førerkort7 000,001 750,008 750,00
Oppgjør fast eiendom22 000,005 500,0027 500,00

Ved oppdrag som medfører et arbeidsomfang ut over det som vanligvis gjelder for ovenstående oppdragstyper vil salæret beregnes i henhold til satser for medgått tid. All bistand i rettsmøter faktureres etter medgått tid.

Alle utlegg og gebyrer mv. kommer i tillegg.