Oppdragsvilkår


Fullstendige oppdragsvilkår følger vedlagt den oppdragsbekreftelse som inngås.

Oppdraget
Advokatene Christian Wiig & Co AS vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Etablering av oppdraget
Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Aksept av oppdrag?
Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Gjennomføring av oppdraget
Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.
For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat, advokatfullmektig, advokatassistent eller sekretær.

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn. For øvrig er det vårt mål at arbeidet skal utføres på mest mulig optimal måte for klienten.

Klientkonto
Advokaten skal holde klientenes og egne midler atskilt. Dette gjøres ved at det opprettes klientkonto. Vi har felles klientkonto for alle våre klienter.

Klientens eget forhold
Jo bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil også ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil normalt få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

Ansvar for sakens utfall – Ilagte saksomkostninger/rettsgebyr – Forholdet til tilkjente saksomkostninger
Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salæret vi har krevd/vil kreve av klient, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Taushetsplikt/ Personopplysningsloven
Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov ( for eksempel Hvitvaskingsloven ). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Klageadgang
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis De er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Regler for ”God Advokatskikk” og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp

Betaling av salær – fakturering
Evt. forskudd på salær avtales for det enkelte oppdrag. Forskudd innbetales til vår klientkonto. Innbetalingen merkes med klientens navn. Forskuddet vil avregnes når oppdraget faktureres.

Alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser. Ved purring beregnes et purregebyr på kr. 55,-.