05

Barnevern

05

Barnevern

Barnevernssaker starter som regel med at det varsles om eller gjøres inngripen med akuttvedtak fra barnevernets side, eller ved at det åpnes en undersøkelsessak. Sakene oppleves som dramatiske for de den gjelder, og det er viktig å ha en dyktig advokat som kan støtte deg og tale din sak.

Vi bistår den private part (foreldrene eller barnet selv) ved akuttvedtak, ved omsorgsovertakelse, tilbakeføring av omsorg og ved saker som gjelder foreldres samvær. Barn som er fylt 15 år regnes som part i egen sak, og har krav på egen advokat til å bistå seg.

Vi møter jevnlig i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og i domstolene for øvrig. Vi har god kjennskap til reglene for hvordan slike saker skal håndteres slik at dine rettigheter blir ivaretatt og til hvilke vurderinger som gjøres og hva som vektlegges når en sak om omsorgsovertakelse skal avgjøres. Vi kan også hjelpe deg med rådgivning i kontakten med barnevernet i forkant av et vedtak om omsorgsovertakelse, bl.a. ved å delta på møter og gi en vurdering av de hjelpetiltak som foreslås. Dette kan bidra til at saken blir riktig opplyst på en balansert måte.

Vi bistår også i saker som gjelder tiltak ved ulike atferdsproblemer hos barn og ungdom. Her kan vi både bistå foreldre eller barnet/ungdommen. I saker som gjelder tvang i form av akuttvedtak eller omsorgsovertakelse, har du som privat part krav på fri rettshjelp. Dette gjelder også i saker om tilbakeføring av omsorg eller saker om endring av foreldres samvær med barn som er plassert i fosterhjem.