Aldersdiskriminering

23-årsgrense på utesteder – ulovlig aldersdiskriminering
Diskrimineringsnemda avgjorde i en avgjørelse fra mars 2020 at et utesteds nedre aldersgrense på 23 år er ulovlig.
Saken gjaldt en 22 år gammel gjest på et utested i Oslo, hvor utestedet opererte med en 23 års aldersgrense. Gjesten be bedt om å forlate lokalet når det ble oppdaget at han ikke oppfylte uteplassens aldersgrense.

Ny lov
Diskrimineringsnemdas avgjørelse i saken er fattet med grunnlag i den nye Likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017. I den nye loven ble forbudet mot aldersdiskriminering utvidet til å gjelde alle samfunnsområder, i motsetning til den gamle loven som kun omfattet diskriminering i arbeidslivet.

Øvre aldersgrense
I en sak fra 2018 avgjorde Diskrimineringsnemda at også øvre aldersgrenser er ulovlig.
Saken gjaldt en gjest som ble nektet inngang til en del av et utested, på bakgrunn av utestedet opererte med 35-årsgrense for denne delen av lokalet. Utestedet argumenterte med at aldersgrensen var satt for å skjerme yngre gjester mot uønsket oppmerksomhet fra de eldre gjestene.
Utestedets argumenter førte ikke frem og det ble fastslått at den øvrealdersgrensen var lovstridig.

Ulovlig aldersdiskriminering
Det er dermed ulovlig for utesteder å nekte gjester inngang på bakgrunn av nedre eller øvre aldersgrense, såfremt aldersgrensen ikke samsvarer med lovens aldersgrense for alkoholservering.

Les mer om saken her

Ta kontakt i dag for bistand.