Filip Farmas vel Krol

Juridisk saksbehandler


Tittel: Juridisk saksbehandler
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 45959029
Epost: ff@christianwiig.no

Filip har mastergrad i rettsvitenskap fra Polen samt LL.M. i havrett fra Universitet i Tromsø. Han har særskilt kompetanse innenfor arbeidsrett, barnerett, barnevernrett og strafferett. Han har videre erfaring fra praksis i advokatfirma i Polen.

Filip jest magistrem nauk prawnych oraz ukonczyl specjalizacje (LL.M.) w prawie morza na Uniwersytecie w Tromsø. Filip swiadczy uslugi prawne w szerokim zakresie , w szczegolnosci prawa pracy, praw dziecka, barnevern, sprawach administracyjnych i w sprawach karnych.

Språk:

  • Polsk
  • Norsk
  • Engelsk