Informasjon

Vår advokatvirksomhet er organisert i aksjeselskap; Advokatene Christian Wiig & Co AS, org nr. 987 675 799. Det vises til www.brreg.no for ytterligere informasjon om selskapet.

For alle oppdrag er det en saksansvarlig advokat. Vedkommende har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gjennom utstedelse av advokatbevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vedkommende er registrert i Tilsynsrådets register over praktiserende advokater. Yrkestittelen er ”advokat” og tittelene er gitt i Norge.

Våre ansatte advokater og advokatfullmektiger er av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet autorisert til å opptre som fullmektig for saksansvarlig advokat.

Advokatassistent DNA er betegnelsen på en assistent uten juridikum, men med en juridisk relatert utdannelse som kvalifiserer for flere typer juridisk arbeid. Advokatassistentens arbeid skjer under saksansvarlig advokats ansvar og kontroll.

Alle våre advokater og advokatfullmektiger er medlem av Den Norske Advokatforening (M.N.A).

Saksansvarlig advokat har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret, dvs en økonomisk sikkerhet for den som evnt. lider tap ved advokatens handlinger eller unnlatelser. Sikkerhetsstillelsen er minimum kr. 5 mill, men økes til kr. 8 mill dersom saksansvarlig advokat har fullmektig. Forsikringen gjelder kun virksomhet i Norge. Sikkerhetsstiller er Chartis Europe S.A, pb 1588 Vika, 0118 Oslo.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg som første instans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no eller www.advokatenhjelperdeg.no.