Erstatningsrett

Blir du utsatt for en ulykke og påføres en personskade vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskap eller skadevolder. Blir du utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning for forsikringsselskapet.


Dersom den skadevoldende handling har påført deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, er dette noe du kan kreve erstatning for. Du kan også kreve menerstatning dersom du har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art. Du kan også ha krav på oppreisningserstatning, og vi bistår deg både med å vurdere om vilkårene er oppfylt og hvilken erstatning som skal kreves.

Vi kan også bistå det dersom du er påført en yrkesskade, dvs at du som arbeidstaker har blitt skadet på jobb, i arbeidstiden og under utførelsen av arbeid. Det er i slike saker viktig at skaden meldes til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet så snart som mulig.

Vi yter også bistand ved saker om erstatning for pasientskade, særlig ved utmåling av riktig erstatning der ansvarsgrunnlaget er fastslått. I særlige tilfeller kan du også ha krav på advokat ved vurdering av om lege/sykehus har erstatningsansvar.

Vi bistår også ved søknad om voldsoffererstatning.

Vi har lang og bred erfaring med saker som omhandler alle typer erstatningsoppgjør. Vi har inngående kjennskap til oppgjørspraksis, rettspraksis og medisinske spesialiteter. Med denne kunnskapen ivaretar vi skadelidtes rettigheter slik at riktig erstatningsoppgjør oppnås.

Erstatningskrav kan foreldes dersom krav ikke fremsettes i tide, Etter Foreldelsesloven §9 er den alminnelige foreldelsesfrist på 3 år. Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt den skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige

Vi benytter programmet Compensatio fra Jussystemer for å beregne korrekt erstatning for våre klienter.