Bistandsadvokat

Våre advokater har jevnlig oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede som har vært utsatt for ulike straffbare handlinger.

En bistandsadvokat bistår fornærmede under etterforskningen og skal sørge for å ivareta fornærmedes interesser. Bistandsadvokaten vil normalt  også være til stede i retten under hele straffesaken, og vil i de saker dette er aktuelt fremme og prosedere erstatningskrav på vegne av den fornærmede.

I saker som gjelder drap, herunder bildrap, og grov vold der ofret er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk karakter, vil de fornærmede eller de pårørende normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring. Kostnaden dekkes da av det offentlige.

Det samme gjelder i nesten alle typer saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven; herunder voldtekt, overgrep mot mindreårige eller forsøk på slike forbrytelser.

Lurer du på om du skal anmelde en voldtekt eller vold/mishandling fra ektefelle/samboer, har du krav på gratis rådgivning. Vi kan gi deg råd og hjelpe deg med å ta kontakt med politiet.

Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.


Våre advokater har grundig kjennskap til reglene rundt straff og straffeprosess, med særlig fokus på fornærmedes rettigheter. Vår prosedyreerfaring og kunnskap om erstatningsrett sikrer at dine rettigheter blir godt ivaretatt.